ความสำคัญและความเป็นมาของวิชาเคมี     หลักทั่วไปของวิชาเคมี   การค้นพบอะตอมและโมเลกุลสมบัติของธาตุ และการเกิดสารประกอบ  มวลสารสัมพันธ์และทฤษฎีอะตอม พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง  และสารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การสมดุลทางเคมี  การสมดุล
ของอิออน การสังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ  ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและ รีดักชั่น  พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี  เทอร์โมไดนามิกส์ทางเคมี  จลน์ศาสตร์เคมี   โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม  พันธะเคมี  คุณสมบัติตารางธาตุ   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  สารอโลหะ  โลหะทรานซิชั่น อินทรีย์เคมีเบื้องต้น