เรียนรู้คำศัพท์และโครงสร้างประโยค การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ การอ่านโฆษณา

การอ่านประกาสรับสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน การกรอกใบสมัครงาน

การสัมภาษณ์และคำศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพต่างๆ