สำหรับนศ.  ที่เรียนแบบ onsite เพื่อจะได้ทบทวน 
ห้อง ME/IE/EE เท่านั้น

สำหรับนศ.  ที่เรียนแบบ onsite เพื่อจะได้ทบทวน 
ห้อง ME/IE/EE เท่านั้น