มหาวิทยาลัยธนบุรีมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การวิจัยและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการริเริ่มวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง กำกับการดำเนินการตามแผน ประเมินผลการเรียนรู้ตนเองและร่วมทำงานกับกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย โดยมีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง นำความรู้ด้านประกันคุณภาพที่มีอยู่ไปใช้ในการทำกิจกรรมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการให้บริการต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย

การที่นักศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นนักศึกษาตั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อเพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการเขียนโครงการ

เนื่องด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19(Covid-19) สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงสร้างบทเรียนออนไลน์ในหัวข้อ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนได้ตลอดเวลา

ขั้นตอนการเข้าเรียน

1.       นักศึกษาต้องเข้าศึกษาบทเรียนจาก VDO ให้ครบทั้ง 3  ตอน 

2.       นักศึกษาเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียนในระบบโดยต้องผ่าน  65 % (21 ข้อจาก 32 ข้อ) จึงจะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม  

สิ่งที่ต้องใช้ 

e-mail ของ g-mail เท่านั้นเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลตอบทำแบบทดสอบ 


สำหรับนศ.  ที่เรียนแบบ onsite เพื่อจะได้ทบทวน 
ห้อง ME/IE/EE เท่านั้น

สำหรับนศ.  ที่เรียนแบบ onsite เพื่อจะได้ทบทวน 
ห้อง ME/IE/EE เท่านั้น