007016   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    (English for Communication)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี             จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

คำอธิบายรายวิชา

      การศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง การพูด  การอ่าน  และการเขียนเพื่อการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย การกล่าวลา การแนะนำตัวเองและผู้อื่น การให้ขัอมูลและคำแนะนำ การสนทนา การแสดงความรู้สึกในบริบทที่หลากหลาย เช่น การซื้อของ การบอกทิศทาง และการบอกเวลา เป็นต้น การตีความและสรุปความในเรื่องที่สนทนาได้อย่างถูกต้อง การให้เหตุผลการอ่านเพื่อตีความและสรุปความ  ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านออกเสียงแบบรูปประโยค การฝึกเขียนความเรียงสั้นๆ