สำหรับนศ.  ที่เรียนแบบ onsite เพื่อจะได้ทบทวน 
ที่เรียนกับ อ. ลัดดาวรรณ เท่านั้น