การเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์วิศวกรรม

รหัสวิชา 108002 สำหรับ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
โดยเน้นความรู้เบื้องต้นในการทดลอง การบันทึกข้อมูล การวิเคราะห์ผลตามหลักวิทยาศาสตร์ การฝึกทักษะในการเขียนรายงานผลการทดลอง การตอบคำถาม แสดงการคำนวณ และการพล็อตกราฟ 
อันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาของการทดลองในแต่ละเรื่อง เมื่อนักศึกษาได้เรียนรายวิชานี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง มีความรู้พื้นฐาน
ที่จะนำไปแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นระบบมีเหตุผล