ตารางธาตุ   สมบัติของสสาร  ของแข็ง  ของเหลว   ก๊าซ  มวลสารสัมพันธ์   สารละลายและความเข้มข้น  ปฏิกิริยาเคมี   จลนศาสตร์เคมี   สมดุลกรด – เบส ไฟฟ้าเคมี   เคมีประยุกต์กับงานวิศวกรรม  และการทดลองที่เกี่ยวข้อง