การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้  ความและสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต  พลังงานทดแทน  ผลกระทบของการใช้พลังงานต่อสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และผลกระทบ ของการใช้สารเคมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่เหมาะสม