ความสำคัญและความเป็นมาของวิชาเคมี     หลักทั่วไปของวิชาเคมี   การค้นพบอะตอมและโมเลกุล  สมบัติของธาตุและการเกิดสารประกอบ  มวลสารสัมพันธ์และทฤษฎีอะตอม  พฤติกรรมและสมบัติของโมเลกุลในสถานะก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง  และสารละลาย  ปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การสมดุลเคมี การสมดุลอิออน การสังเคราะห์สารและวัสดุใหม่ที่มีสมบัติพิเศษ ปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น พลังงานจากปฏิกิริยาเคมี  เทอร์โมไดนามิกส์ทางเคมี จลน์ศาสตร์เคมี   โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติตารางธาตุ   ธาตุเรพรีเซนเททีฟ  สารอโลหะ โลหะทรานซิชั่น  อินทรีย์เคมีเบื้องต้น